La transmissió dels tractats constitutius de la UE i la seva legislació, serà directe i automàtica si s’aplica el règim jurídic de la successió d’Estats

El primer número del Dossier CCN, analitza en profunditat com Catalunya serà hereva dels tractats subscrits per govern espanyol.

La participació dels Estats en els tractats internacionals està regulada amb dos règims jurídics diferents: el dels àmbits propis de la celebració dels tractats (Convenció de Viena 1969) i el règim de la successió d’Estats (Convenció de Viena 1978).

El primer distingeix entre Estats originaris i Estats admesos i estableix els instruments específics de participació. El segon estableix que la successió d’Estats només implica la substitució d’un Estat per un altre en la responsabilitat internacional d’un determinat territori. Però no comporta ni la suspensió, ni la terminació, ni l’extinció de les obligacions contretes per l’Estat predecessor, així com tampoc dels seus drets davant de tercers, a no ser que els seus membres així ho ratifiquin.

De fet, el Dret Internacional consagra el principi de continuïtat dels tractats en casos de successió d’Estats. Per tant, des del Cercle Català de Negocis entenem que com que la transmissió dels tractats internacionals a Catalunya ve motivada per la seva independència s’hauria d’aplicar el règim de la successió d’Estats i no el règim general de la celebració dels tractats.

La Carta de les Nacions Unides, per exemple, obliga a l’adhesió ex novo de Catalunya com a membre de l’organització. Per tant, la seva transmissió només es podrà fer efectiva formalitzant la seva adhesió.

En canvi, el Tractat de la Unió Europea (TUE) no té una norma específica que reguli la successió d’Estats i per tant la suspensió i terminació del TUE a Catalunya requereix el vot unànime dels seus membres. Així doncs, a manca de norma pertinent, les normes aplicables en aquest cas, són les del règim general de la successió d’Estats.

Conseqüentment, el TUE es podria transmetre a Catalunya mitjançant una simple notificació de successió que s’aplicaria com un mecanisme d’ampliació interna.

És més, l’eventual expulsió de Catalunya de la UE no té cap fonament jurídic si no adoptem un règim contrari a la democràcia, l’Estat de Dret i a l’economia de mercat. I aquest no és el cas.

Enllaç al Dossier CCN: La transmissió dels tractats internacionals a una Catalunya independent

Infografies sobre les dues convencions de Viena que regulen la transmissió de tractats internacionals a nous Estats: Imatge

La data de publicació és: 19-09-2017